fbpx

PROJEKTY

O MNE

Súkromie návštevníkov a používateľov webovej stránky si nesmierne cením, a preto kladiem dôraz na ochranu osobných údajov.

 

V tejto časti poskytujem všetky potrebné informácie k tomu, aby si bol/a ako návštevník a používateľ webovej stránky www.nikakotlarikova.sk oboznámený/á s tým, aké osobné údaje získavam, na aké účely ich spracúvam, s kým ich zdieľam, aké máš práva a ako ma môžeš kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

 

V prípade, že nastanú akékoľvek zmeny týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov, budem Ťa o nich informovať prostredníctvom aktualizácií na webovej stránke. Odporúčam Ti, aby si si túto internetovú adresu uložil/a a pravidelne si tieto zásady prezeral/a.

 

Návštevou a/alebo používaním webovej stránky www.nikakotlarikova.sk dávaš vyslovený súhlas s pravidlami a postupmi opísanými v tejto časti. Vždy, keď navštíviš a/alebo používaš tento web, súhlasíš s mojím zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním údajov (ktoré poskytneš) v takom rozsahu, ako je to opísané v tejto časti.


Informácie, ktoré môžem získať a spracúvať

Môžem získať, zhromažďovať a spracúvať informácie rôzneho typu, ktoré Ťa identifikujú. Môže ísť napríklad o tieto údaje:

 • Tvoj titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP.
 • Kontaktné údaje, ako napr. bydlisko, e-mail, telefónne číslo.
 • Údaje týkajúce sa Tvojho zamestnania.
 • Ak si FO – podnikateľ, môžem spracúvať aj Tvoje osobné údaje, ako IČO, DIČ, IČ DPH, obchodné meno a miesto podnikania.
 • Údaje o osobách konajúcich v mene PO (napr. osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách).
 • Komentáre, fotografie, video záznamy.
 • Údaje súvisiace s používaním webovej stránky, akými sú napr. súbory „cookies“.
 • Údaje o pridelení IP adresy, type prehliadača, jazyku a čase Tvojej návštevy.
 • Údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov, ako napr. údaje uvedené na sociálnych sieťach alebo Tebou zverejnené údaje na webových stránkach.
 • Údaje týkajúce sa webovej analytiky, napr. URL poslednej webovej stránky, ktorú si navštívil/a pred príchodom na moju stránku, preferencie a nastavenia, reklamy, na ktoré si klikol/klikla alebo si na mojej stránke prezeral/a (ak existujú), ako dlho si zostal/a na mojej stránke, aké funkcie si používal/a a pod.

Môžem taktiež kombinovať osobné informácie, ktoré dostávam z rôznych zdrojov.


Účely spracovania osobných údajov

Mnou získané, zhromaždené a spracované informácie majú širokospektrálne využitie. Pomáhajú mi napríklad:

 • Komunikovať s Tebou.
 • Vykonávať marketingové aktivity.
 • Zlepšovať a prispôsobovať webovú stránku pre komfortnejší zážitok.
 • Vykonávať obchodné operácie (napr. poskytovať ponuky, ktoré by Ťa mohli zaujímať).
 • Verejne zobrazovať spätnú väzbu a komentáre, ktoré si uverejnil/a v súvislosti s mojou stránkou na iných platformách.
 • Analyzovať používanie mojej webovej stránky.
 • Identifikovať potenciálnu hrozbu a chrániť ma pred potenciálnym zneužitím mojej webovej stránky.


Zdieľanie osobných údajov

V niektorých prípadoch Tvoje osobné údaje poskytujem iným subjektom (príjemcom). Ide napríklad o tieto prípady:

 • Poskytnutie niektorých osobných údajov tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi (napr. sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi).
 • Poskytnutie mojim dodávateľom/partnerom, ktorí mi na základe zmluvy poskytujú rôzne produkty, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Tvojich osobných údajov.
 • Môžem povoliť reklamným spoločnostiam zobrazovať reklamy na mojej stránke – tieto spoločnosti môžu používať nástroje na sledovanie, napr. súbory „cookies“, aby zhromažďovali informácie o zariadeniach používaných na prezeranie alebo interakciu s ich reklamami. Môžem tiež povoliť inzerentom, reklamným spoločnostiam, aby zhromažďovali informácie, ktoré sledujú Tvoje používanie mojej stránky, sledujú počet zobrazených reklám, merajú výkonnosť a zobrazujú reklamy zacielené na Teba.

 

Ak uverejňuješ informácie o sebe alebo o iných, prípadne komunikuješ s ostatnými prostredníctvom tejto stránky, nezabudni, že nemôžeš mať kontrolu nad tým, kto číta Tvoje príspevky, čo robia s Tvojimi informáciami a pod. Toto platí všeobecne pre internetový (a akýkoľvek) priestor. Odporúčam Ti, aby si pri zverejňovaní osobných údajov bol/a opatrný/á.

 

Tvoje práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máš nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom – máš právo požiadať o potvrdenie, či sa o Tebe spracúvajú osobné údaje. V prípade, že tomu tak je, máš právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na požiadanie Ti poskytnem osobné údaje, ktoré sa spracúvajú.

Právo na opravu osobných údajov – máš právo na opravu/zmenu nesprávne poskytnutých osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“) – máš právo na to, aby Tvoje osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať. Ide o tieto prípady:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné, pretože účel, na ktorý boli získané alebo inak spracúvané, už neexistuje;
 2. odvolal/a si svoj súhlas/namietal/namietala si voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Ťa týkajú;
 3. spracúvanie osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máš právo na to, aby som obmedzila spracúvanie Tvojich osobných údajov, ak:

 1. napadneš správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho mi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je protizákonné a rozhodneš sa, že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov budeš žiadať o obmedzenie ich spracúvania;
 3. už Tvoje osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujem, ale potrebuješ ich Ty na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať proti spracúvaniu – v primeranej situácii máš právo namietať proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máš ako dotknutá osoba právo požiadať o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa výberu. Podotýkam, že v danom prípade nie som zodpovedná za to, ako budeš s takýmito osobnými údajmi nakladať, alebo ako bude tieto údaje spracúvať spoločnosť, ktorá údaje príjme.

Právo odvolať súhlas – ak si predtým súhlasil/a so spracovaním osobných údajov, tento súhlas máš právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievaš, že Tvoje osobné údaje spracúvam v rozpore s platnými právnymi predpismi, máš právo podať sťažnosť na príslušný štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov (napr. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

 

Doba uchovávania osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvam. Pracujem s rôznymi údajmi rôzneho charakteru, z tohto dôvodu sa doba uchovávania osobných údajov môže líšiť.


Bezpečnosť

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kladiem dôraz na bezpečnosť. Prijímam vhodné bezpečnostné, elektronické, organizačné, personálne, technické a iné opatrenia, aby som zabezpečila ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, pozmenením, zverejnením či akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou alebo iným zneužitím osobných údajov.

 

Cookies

Súčasťou ochrany osobných údajov sú aj krátke textové súbory – „cookies“.

Stránka www.nikakotlarikova.sk používa „cookies“ – krátke textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Webovej stránke pomáhajú pamätať si informácie o Tvojej návšteve. Ide o také informácie, ako napríklad preferovaný jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Vďaka „cookies“ prebieha každá nasledujúca návšteva ľahšie.

Súbory „cookies“ používam na viaceré účely (napr. webová analytika, predvoľby).

Kliknutím na príslušné tlačidlo „Súhlasím“, ktoré sa používateľovi zobrazí na webovej stránke, udeľuješ súhlas s používaním súborov „cookies“.

Zakázaním „cookies“ ich nevymažeš. Túto akciu treba vykonať osobitne.

 

Odkazy tretích strán

Webová stránka www.nikakotlarikova.sk môže odkazovať na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktoré nekontrolujem. Nesledujem, nekontrolujem ani neschvaľujem postupy zhromažďovania informácií, ani súkromia tretích strán. Odporúčam Ti, aby si sa oboznámil/a s postupmi ochrany osobných údajov všetkých navštívených webových stránok. Tieto zásady sa vzťahujú výlučne na informácie, ktoré zhromažďujem prostredníctvom tejto stránky a nevzťahujú sa na webové stránky tretích strán.


Kontakt

V prípade, ak máš akékoľvek otázky, požiadavky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráť sa na mňa a napíš mi e-mail.

Uverejnené 1. júna 2021.